The Vietnamese Community Fundraiser
in support of The Mississauga Food Bank

Dear Vietnamese Community of Mississauga,

Our friends at The Mississauga Food Bank urgently need your help as many of our residents are struggling during the COVID-19 crisis.

We appreciate any amount donated, however only donations of $10
or more will receive a tax receipt.

Please donate today to ensure that no one in our community is left to go hungry.

 

Mississauga Food Bank khẩn thiết kêu gọi sự giúp đở của quý vị vì rất nhiều cư dân trong vùng đang gặp khó khăn trong cơn khủng hoảng COVID-19.

Chúng tôi trân trọng tất cả mọi sự đóng góp của quý vị, tuy nhiên chỉ có những đóng góp từ $10 trở lên mới được cấp biên nhận khai thuế.

Xin hãy yểm trợ để chắc chắn rằng không một ai trong Cộng Đồng chúng ta không có thực phẩm để ăn.

Sincerely, Saigon Park Mississauga